Chính sách vận chuyển

1. MỤC ĐÍCH:

Quy định chính sách giao nhận với mong muốn tạo ra các giá trị gia tăng cho sản phẩm khi khách hàng mua sắm tại Sim Data Viettel

2. PHẠM VI ÁP DỤNG:

2.1 Đối tượng áp dụng:

Tất cả các khách hàng mua sản phẩm Tại website simdataviettel.com.

2.2 Khu vực áp dụng: Toàn quốc

3. NỘI DUNG:

3.1 Dịch vụ giao nhận sản phẩm:

3.2 Dịch vụ lắp đặt sản phẩm:

Gói ngày Gói tháng Gói năm